Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Elektroapgādes infrastruktūras izbūve piestātnei Nr.52, Ventspilī
Iepirkuma veids:
Cenu aptauja
Statuss:
Iepirkuma Nr.:
VBOP 2017 /4
Iepirkuma apraksts:

Elektrokabeļa izbūve no ēkas Rūpniecības ielā 27, Ventspilī fasādes esošajām rozetēm līdz piestātnei Nr. 52, Ventspilī un elektrības sadales punktu (2 gab.) uzstādīšana piestātnē Nr.52, Ventspilī.

Darbi jāveic saskaņā ar 4.pielikumu “Finanšu piedāvājums – veicamo darbu tāme”.

Iepirkuma izpildes termiņi:

30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

Darbu izpildes samaksa pēc faktiskās darbu izpildes un darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

Avanss – ne vairāk kā 20%.

Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
06.03.2017
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Petrovskis
Tālrunis:
63602320
E-pasts:
maris.petrovskis@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Iepirkuma dokumentācija pieejama Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā www.portofventspils.lv.

Informācijai e-pasts: iepirkumi@vbp.lv.

Iepirkums:
Tiks precizēta iepirkuma dokumentācija
Lēmuma datums:
06.04.2017