Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017.gadā – Piebraucamā ceļa izbūve zemes gabalam Dienvidu mols 5, Ventspilī
Iepirkuma veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Noslēdzies
Iepirkuma Nr.:
VBOP 2017 /94KF
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets: Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017.gadā – Piebraucamā ceļa izbūve zemes gabalam Dienvidu mols 5, Ventspilī.

CPV kods – 45000000 – 7.

Iepirkuma izpildes termiņš:

Objekta nosaukums

Plānotais Būvdarbu uzsākšanas datums

Būvdarbu

izpildes laiks

Piebraucamā ceļa izbūve zemes gabalam Dienvidu mols 5, Ventspilī

2017.gada oktobris

85 kalendārās dienas

Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par Apakšuzņēmējiem, sertifikāti, civiltiesiskās un būvniecības visu risku apdrošināšanas polises, maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīdī.

Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.

Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.

Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.

Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs Ventspils brīvostas pārvaldes tehniskās nodaļas vadītājs Māris Petrovskis.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
09.10.2017
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
05.08.2017
Paziņojums par grozījumiem:
06.09.2017
Paziņojums par grozījumiem:
19.09.2017
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Petrovskis
Tālrunis:
63602320
E-pasts:
maris.petrovskis@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Iepirkuma dokumentācija pieejama Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā www.portofventspils.lv.

Informācijai e-pasts: iepirkumi@vbp.lv.

 

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Ventbetons - V"
Līguma priekšmets:
Piebraucamā ceļa izbūve zemes gabalam Dienvidu mols 5, Ventspilī
Līguma cena:
591 523.11
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
07.11.2017