Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Piebraucamā ceļa izbūve zemes gabalam Dienvidu mols 5, Ventspilī”
Iepirkuma veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Iepirkuma Nr.:
VBOP 2017 /97KF
Iepirkuma apraksts:

 

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Raivo Bumbieris, tālr. numurs 26390623, e-pasta adrese raivo.bumbieris@vbp.lv, iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS “Swedbank”, HABALV22

Bankas konts

LV52HABA0001402039422

 

 

Iepirkuma nosaukums: Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Piebraucamā ceļa izbūve zemes gabalam Dienvidu mols 5, Ventspilī”

 

Iepirkuma apraksts:

Būvuzraudzības darbu izpilde projekta „Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” 2017.gada objektā:

Objekta nosaukums

Plānotais būvdarbu uzsākšanas laiks

Būvdarbu izpildes termiņš

Piebraucamā ceļa izbūve zemes gabalam Dienvidu mols 5, Ventspilī

2017.gada septembris

85 kalendārās dienas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Būvuzraudzības izpildes termiņš - no būvdarbu izpildes uzsākšanas (saskaņā ar Būvdarbu līgumā noteiktajiem termiņiem) līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.

 

Būvuzraudzība jāuzsāk sniegt pēc attiecīga paziņojuma no Pasūtītāja saņemšanas. Pakalpojumu līgums tiek slēgts saskaņā ar pakalpojumu līguma projektu (šī nolikuma 8.pielikums).

 

Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija Būvuzņēmējam jāsagatavo un jānodod Pasūtītāja pārstāvim 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc objekta būvdarbu pabeigšanas.

Būvuzraudzība tiks veikta un finansēta projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.

Ar Iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2017.gada 30.augusta plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
30.08.2017
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Raivo Bumbieris
Tālrunis:
63602318
E-pasts:
raivo.bumbieris@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Iepirkuma dokumentācija pieejama Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā www.portofventspils.lv.

Informācijai e-pasts: iepirkumi@vbp.lv.

Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs: Ventspils brīvostas pārvaldes tehniskās nodaļas vadītājs Māris Petrovskis, e-pasts: maris.petrovskis@vbp.lv., tālr.63602320.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "pro CAD"
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības darbu izpilde objektā "Piebraucamā ceļa izbūve zemes gabalam Dienvidu mols 5, Ventspilī"
Līguma cena:
14 507.90
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
07.11.2017