Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Administratīvās ēkas un noliktavas ēkas nojaukšana Maskavas ielā 10, Ventspilī
Iepirkuma veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Iepirkuma Nr.:
VBOP 2017 /121
Iepirkuma apraksts:

Administratīvās ēkas un noliktavas ēkas nojaukšana Maskavas ielā 10, Ventspilī.

Iepirkuma procedūra – atklāts iepirkums.

Iepirkuma izpildes termiņš:

Objekta nosaukums

Plānotais darbu uzsākšanas laiks

Būvdarbu izpildes termiņš

Administratīvās ēkas un noliktavas ēkas nojaukšana Maskavas ielā 10, Ventspilī

2017.gada novembris

65 kalendārās dienas

 

Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz darbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par Apakšuzņēmējiem, sertifikāti, civiltiesiskās un būvniecības visu risku apdrošināšanas polises un maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā no iepirkuma Līguma parakstīšanas brīdī;

darbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par darbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā;

fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu;

ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc darbu pabeigšanas.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pretendentam ir iespēja iepazīties ar objektu dabā iepriekš to saskaņojot ar Ventspils brīvostas pārvaldes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzini Ausekli Prūsi, tel. nr. 26425933, e-pasta adrese auseklis.prusis@vbp.lv.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendenta, piedāvājuma jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmeta kopumu vienā variantā.

Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 2 000 EUR (divi tūkstoši euro) apmērā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
08.11.2017
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Auseklis Prūsis
Tālrunis:
26425933
E-pasts:
auseklis.prusis@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Iepirkuma dokumentācija pieejama Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā www.portofventspils.lv.

Informācijai e-pasts: iepirkumi@vbp.lv.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Santa - Alianse" un SIA "Stalkers K"
Līguma priekšmets:
Būvju (administratīvā ēka un noliktava) demontāža Maskavas ielā 10, Ventspilī
Līguma cena:
97 009.92
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
28.12.2017